ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Ceny tepla?

Pro rok 2011 byla průměrná cena tepla na základě kalkulovaných nákladů na zajištění výroby a předpokládaných cen energií stanovena ve výši 628 Kč/GJ s DPH (2,37 Kč/kWh s DPH) při předpokládané výrobě 95 370 GJ za rok 2011.

Kalkulovaná (předběžná) cena pro aktuální rok stanovená na začátku roku, je podklad pro stanovení měsíčních záloh hrazených odběratelem. Výpočet se provádí na základě předpokladu spotřeby tepla jednotlivými odběrateli s přihlédnutím na předchozí 3 roky, na základě předpokládaných cen jednotlivých energií dle predikce dodavatelů energií, a předpokládaných nákladů společnosti Teplo Břeclav s.r.o. na výrobu uvedeného množství tepla. Vzhledem, k tomu, že cena tepla je cenou regulovanou, je možno do nákladů na výrobu tepla zahrnout pouze takové náklady, které jsou vymezeny ve Věstníku Energetického regulačního úřadu. Uvedená předběžná cena se může v průběhu roku změnit z důvodu výrazného zdražení energií od jednotlivých dodavatelů, nebo na základě změny daňových a jiných zákonů, které mají zásadní vliv na ceny jednotlivých komodit a cen služeb.

Konečná cena stanovená na konci fakturačního období (k 31. 12.) je vypočtena dle skutečných nákladů za dodané energie a nákladů na výrobu skutečně vyrobeného a dodaného tepla v uvedeném roce. Tato cena se samozřejmě liší od předběžné ceny stanovené na začátku roku z důvodu vlivu změn ceny dodávaných energií v průběhu roku a množství dodaného tepla. Tato cena je součástí vyúčtování dodaného tepla za fakturační rok.

Kdy začíná tepná sezona?

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 st. C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C pro následující den. Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 st. C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 st. C se vytápění obnoví.

Pozor na neplatnost výkonu funkcí

V poradenské činnosti pro BD a SVJ se často setkáváme s případy neplatného výkonu funkcí. Přitom ani dotyční funkcionáři, členové BD nebo SVJ nevědí, že jejich volené orgány pozbyly práva vykonávat funkce. Nevědí to ani externí správci a dodavatelé prací pro BD a SVJ, kteří sjednali smluvní vztahy v době neplatnosti zastávaného výkonu funkcí.

Jde o případy, kdy skončilo funkční období členů orgánů BD nebo SVJ a nová volba na další funkční období nebyla provedena. Důvody neprovedení řádné volby mohou být různé, každopádně však jde o velmi závažné pochybení orgánů BD nebo SVJ. Jestliže členové orgánů BD nebo SVJ nebyli řádně zvoleni na funkční období podle stanov, mohou být jimi provedené právní úkony neplatné. To by mělo závažný důsledek na celé BD nebo SVJ, či na firmy, jejichž smluvní vztah s BD nebo SVJ nebyl právoplatně uzavřen.

Lze tomu čelit jednoduchým způsobem, a to, sledovat záznamy o orgánech BD nebo SVJ v obchodním rejstříku. Jestliže z výpisu z obchodního rejstříku zjistíme, že poslední volba byla např. provedena v roce 1998 (!! poslední praktický příklad) zcela evidentně jde o zásadní skutečnost, kterou je nutno prověřit. Buď skutečně volby neprobíhaly podle stanoveného funkčního období, nebo „pouze“ nebyly orgánem BD nebo SVJ dodávány obchodnímu rejstříku návrhy na zápis nové volby orgánů, byť by šlo o stejné osoby, jako v minulém funkčním období. Z uvedených důvodů vznikají značné problémy nově zvoleným orgánům s obchodním rejstříkem v případech žádostí o výmaz osob, již nevykonávajících funkce, neboť rejstřík požaduje předložit doklady, prokazující tuto skutečnost. Zápis nových členů orgánů se tak nečekaně prodlužuje a nové orgány nemohou oprávněně jednat o smluvních vztazích s partnery a dodavateli služeb. Zejména banky jsou oprávněně nekompromisní.

Jan Halík (poradce pro BD a SVJ)

Musí mít SVJ zvolenou kontrolní komisi?

Kontrolní komise či revizor jsou orgánem SVJ, který zákon č. 72/1994, o vlastnictví bytů přímo neupravuje. Umožňuje pouze jeho vznik dle § 9 odst. 7 písm. c) výše uvedeného zákona. Záleží tedy na rozhodnutí společenství, resp. obsahu stanov SVJ.

Konkrétní úpravu týkající se činnosti kontrolního orgánu najdete ve vzorových stanovách SVJ, které upravuje nařízení vlády č. 371/2004 Sb. Lze tedy říci, že kontrolní komisi mít zvolenou SVJ nemusí.

Lze zastoupit člena SVJ na shromáždění vlastníků?

Ano. Člen SVJ může být zastoupen na schůzi vlastníků jak jiným členem SVJ, tak i osobou, která není vlastníkem budovy daného společenství. Vše platí za předpokladu existence plné moci.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., § 31, odst.1 uvádí:

„Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.“

V zájmu právní jistoty je doporučováno, aby byla plná moc vyhotovena písemně a v ní jasně uveden konkrétní rozsah oprávnění zástupce člena SVJ.

Články z odborných časopisů

Odpojování od soustav CZT

Teplo a jeho ceny

Teplo je energie

3T 5/2012